خب خب .دوستان این کار رو با نرم افزار illustrator انجام دادم.از روی یک عکس معمولی سلفی مرزای سفیدی که گذاشتم به نظر خودم کارو جذاب میکنه شماهم میتونید امتحان کنید.